VIS A VIS

VIS A VIS

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR.

Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Skupna višina sredstev v okviru Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2014–2021 znaša 1,25 milijarde EUR. Prednostna področja v tem obdobju so naslednja:

#1 inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;
#2 socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;
#3 okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;
#4 kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;
#5 pravosodje in notranje zadeve.

Višina dodeljenih sredstev sofinanciranja projekta znaša 498.289,39 eur. 

Trajanje projekta: 1.6.2022 do 30.4.2024

Odobrena sredstva predstavljajo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014 -2021 in pripadajoče slovenske udeležbe v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – Krepitev človeških virov.

https://www.norwaygrants.si/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-v-okviru-programa-izobrazevanje-krepitev-cloveskih-virov/ 

Projekt VIS A VIS sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 498.289 eur. Cilj projekta so pridobljeni podatki o številu oseb z avtizmom v Sloveniji, usposobljeni multiplikatorji za razvoj novega modela podpore zaposlenim v vzgoji in izobraževanju  in delodajalcem ter zaposlenim na Zavodih za zaposlovanje za uspešno poučevanje in zaposlovanje oseb z avtizmom, in razvit model te podpore.

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Povabilo do aplikacije preverite v vseh poštnih kategorijah (“Glavno”, “Promocije”, “Družabno”).

Kontaktni podatki