VIS A VIS

VIS A VIS

Opis

Odgovoren partner: Zveza za avtizem Slovenije

Upravljanje projekta zagotavlja, da bodo vse aktivnosti projekta potekale nemoteno in v skladu z v projektu zastavljenimi cilji in pričakovanimi rezultati. Spremljanje in ocenjevanje kakovosti projektnih aktivnosti ter rezultatov poteka ves čas trajanja projekta vzajemno z vsemi sodelujočimi partnerji.

Za nadzor nad izvajanjem projekta s ciljem zagotavljanja izvajanja aktivnosti v projektu v skladu z načrtom in cilji predvidenim v prijavi, zagotavljanjem kakovostnih aktivnosti in rezultatov, spremljanje učinkov in morebitnih sprememb ter pripravo ustreznih ukrepov za reševanje morebitnih zapletov, je zadolžen nosilec projekta, ki je hkrati koordinator projektnih aktivnosti.

Za zagotovitev kvalitetne izvedbe projekta z vsebinskega kot tudi časovnega vidika, služi terminski načrt v prijavi, ki zajema vse projektne aktivnosti in rezultate ter v času izvedbe projekta služi kot pomoč za pregled opravljenega dela v skladu s časom. V začetni fazi projekta je bil pripravljen Načrt upravljanja z opredeljenimi nalogami, zadolžitvami partnerjev, načinom komunikacije, višino odobrenih sredstev in zraven terminskega načrta služi za sprotno vodenje izvedenih aktivnosti, doseženih rezultatih in porabe sredstev. Nosilec projekta bo ves čas trajanja projekta zagotavljal med Nosilcem programa (MKRR) in sodelujočimi na projektu nemoteno komunikacijo o poteku dela z vsebinskega, časovnega in finančnega vidika, s čimer zagotavlja nemoteno sodelovanje na strateški in operativni ravni.

V pogodbi sklenjeni med Nosilcem programa in nosilcem projekta bodo navedeni upravičeni stroški celotnega projekta. Za redno spremljanje porabe sredstev, nosilec projekta v skladu s prijavo vodi finančno dokumentacijo in sproti pripravlja pregled porabe sredstev, s čimer zagotavlja kakovostno izvedbo tudi s finančnega vidika. Za nemoteno spremljanje in ocenjevanje kakovosti projektnih aktivnosti ter rezultatov bo kot pomoč služil tudi podpisan sporazum o partnerstvu.

V tem delovnem sklopu sodelujejo vsi projektni partnerji.

Aktivnosti:

  1. Strateška koordinacija in upravljanje projekta. 

            Rezultat: Načrt upravljanja projekta

  1. Tehnična koordinacija

            Rezultat: Zapisniki sestankov in poročila o napredku

  1. Finančno upravljanje in poročanje 

            Rezultat: Finančna poročila in zahtevki za predplačilo in povračila, zaključno vsebinsko in finančno poročilo

  1. Upravljanje tveganj in kakovosti

            Rezultat: Poročilo o upravljanju in nadzoru kakovosti

  1. Arhiviranje in zaključek projekta

            Rezultat: Poročilo o zaključku projekta

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Povabilo do aplikacije preverite v vseh poštnih kategorijah (“Glavno”, “Promocije”, “Družabno”).

Kontaktni podatki